Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia

Képzési idő: 2 félév

A képzés célja: a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem által a Magyar Olimpiai Bizottság és a Külgazdasági és Külügyminisztérium együttműködésével megvalósuló Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi sportéletben magas szintű sportdiplomáciai ismeretek birtokában, a fair play szellemében képesek szolgálni a sport ügyét, és képviselni hazájuk érdekeit.

A képzés nyelve: MAGYAR

Felvételi követelmények

 1. Bármely képzési területen legalább főiskolai vagy egyetemi, illetve BSc, BA/MSc, MA végzettség és szakképzettség. A képzésre az adott évben diplomát szerzők is jelentkezhetnek.
 2. Felvételi beszélgetés, amelynek során a felvételi bizottság a jelentkezők sportszakmai, sportági tájékozottságát, motivációját és magyar valamint idegen (angol, vagy német, vagy francia) nyelvi kommunikációs képességeit hivatott felmérni.

A jelentkezés menete

Jelentkezni a végzettség másolatával, illetve egy rövid szakmai önéletrajz csatolásával lehet.

 • A szakirányú továbbképzés önköltséges, amelynek díja 320 000 forint/félév.
 • Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 31.
 • Felvételi vizsga: egyéni beosztás alapján; amelynek időpontjáról a jelentkezési határidő lejártát követően küld hivatalos tájékoztatót az intézmény.

Figyelem! A szakirányú továbbképzésre nem a rendes felvételi eljárás keretében kell jelentkezni! A képzés nyelve: magyar.

Jelentkezés

Tudnivalók a továbbképzésről

A sport társadalmi, kulturális és gazdasági szerepe vitathatatlan. A világ sportja ugyanakkor a XX. század végétől jelentős átalakuláson megy keresztül. A sporttal kapcsolatos elvárások az elmúlt évtizedekben a világ valamennyi országában jelentősen megváltoztak. A sport világ- és kontinentális szervezetei bővültek, működésük átalakult, és az egyéb nemzetközi politikai és gazdasági szervezetek is elkezdtek egyre erősödő mértékben sportkérdésekkel is foglalkozni, amely e terület jelentőségét tovább növelte. A nemzetközi kapcsolatok egyre szövevényesebb rendszerében a sportdiplomácia, mint szakdiplomáciai ág is új, minden eddiginél összetettebb feladatok elé néz, amely a nemzetközi sportéletben résztvevő, vagy részt venni kívánó szakemberek felé is új kihívásokat támaszt. Ezért van szükség olyan szakemberek képzésére, akik a nemzetközi sportéletben magas szintű diplomáciai és sportdiplomáciai ismeretek birtokában képesek közreműködni az e területtel foglalkozó nemzetközi intézmények működésében, szolgálni a fair play szellemében a sport ügyét és – ha kell – képviselni hazájuk érdekeit.

A képzésre olyan jelentkezőket várunk, akik már eleve magas szintű végzettséggel rendelkeznek, így reális esélyük lesz a rendszerszintű gondolkodást a sport integritásának figyelembevételével megvalósítani és a sport nemzetközi rendszerében helytállni. Ezen kihívásoknak való megfeleléshez, a sportdiplomáciai feladatok hatékony és szakszerű ellátásához nyújt komplex struktúrában elméleti és gyakorlati ismereteket e képzés.

A Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzéshez a szakmai hátteret a 93 esztendeje Európa meghatározó testkulturális oktatási intézményének számító Testnevelési Egyetem mellett Magyarország legtekintélyesebb sportszakmai társadalmi szervezete, az 1895-ben alapított Magyar Olimpiai Bizottság, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium adja.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek

A képzés során elsajátítandó kompetenciák alapvetően a szerteágazó szakmai ismeretek strukturált, rendszerszemléletű integrálásán alapulnak. A képzés elvégzését követően a hallgatók összefüggéseikben képesek értelmezni a nemzetközi sportkapcsolatok, a diplomácia és a sportdiplomácia különböző szakterületeinek működési mechanizmusait.

A leglényegesebb kompetenciák a következők:

 • A legfontosabb nemzetközi – politikai és gazdasági – szervezetek működésének ismerete;
 • Nemzetközi diplomáciai összefüggések átlátása;
 • Döntéshozatali mechanizmusok ismerete;
 • A sport társadalmi funkcióinak ismerete;
 • A sportkoncepciók és sport szakpolitikák ismerete;
 • A sport globális rendszerét meghatározó jogalanyok megismerése és működésük, szabályozásuk elsajátítása;
 • A nemzetközi sportszervezetek felépítésének, működésének ismerete;
 • Az interkulturális tárgyalástechnikák alkalmazásszintű ismerete;
 • A sportdiplomáciai tevékenység adekvát konfliktuskezelési módszereinek, kommunikációs stratégiáinak ismerete;
 • A médiaszereplés gyakorlati elsajátítása;
 • Nemzetközi protokoll és (sport-) rendezvényszervezési, valamint marketing ismeretek.

Megszerezhető személyes készségek:

 • Külpolitikai elemző-készség;
 • Külkapcsolati szakterületek sajátosságainak azonosítási képessége;
 • Szakdiplomáciai feladatok pozícionálása a nemzetközi kapcsolatok és a külügyi igazgatás rendszerében;
 • A globalizáció és az európai integráció elméleti és gyakorlati folyamatának megértése;
 • Asszertív szóbeli kommunikációs készség, valamint hatékony és igényes íráskészség;
 • Retorikai alapvetések ismerete;
 • Beszédkészség fejlesztése;
 • Interkulturális tárgyalástechnikák elsajátítása és alkalmazása;
 • Nemzetközi tárgyalások felelős és alapos előkészítési, megvalósítási és utógondozási képessége;
 • Információszerzési és adaptált feldolgozási képesség;
 • A sport nemzetközi rendszerének, belső mechanizmusának, jogalkalmazásának és jogalkotásának megértése és alkalmazása;
 • Az emberi jogok, a demokrácia és az esélyegyenlősség értékei iránti elköteleződés;
 • Szociális érzékenység általánosan és a sport területére vonatkoztatva;
 • Állandó törekvés a fair play eszmeiségének hiteles képviseletére.

A szakon végzettek alkalmasak lesznek:

 • A nemzetközi sportéletben történő részvételre;
 • A nemzetközi sportszövetségekben ellátandó munkavégzésre;
 • A hazai sportszövetségekben ellátandó, azok nemzetközi kapcsolatait érintő munkavégzésre;
 • Egyéb sportdiplomáciai feladatok ellátására;
 • A kormányzati és a nem kormányzati szervezetek nemzetközi sportügyeinek intézésére;
 • Nemzetközi szervezetek sportügyeinek intézésére.

Mintatanterv

Gyakran Ismételt Kérdések

Utolsó éves vagyok a főiskolán/egyetemen. Nyáron záróvizsgázom, jelentkezhetek-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésre?

Igen, a felvételi vizsgán részt vehet, de felvételt csak akkor nyer a jelentkező, amikor bemutatja az oklevelét.

Sikeresen záróvizsgáztam, viszont nyelvvizsga hiányában nem kaptam meg az oklevelem. Ez esetben felvételt nyerhetek-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésre?

Szakirányú továbbképzésre csakis az oklevél megléte esetén vehető fel hallgató, az oklevél adatait a Tanulmányi Hivatal köteles feltölteni a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerbe.

Nekem nincs főiskolai/egyetemi diplomám, de elvégeztem egy felsőfokú szakképzést. Felvételizhetek-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia továbbképzésre?

Sajnos nem, a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szabályozza, hogy szakirányú továbbképzésre kizárólag felsőoktatási diploma megszerzése után lehet felvételizni.

Külföldön szereztem a végzettségemet, jelentkezhetek-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésre?

Igen, amennyiben az oklevél szakfordító által hitelesített hivatalos fordítását is mellékeli a jelentkezéshez. Az elismerési eljárás a Testnevelési Egyetem hatáskörébe tartozik, melyet az oklevélmásolat és a hivatalos szakfordítás birtokában végzünk el.

Külföldi állampolgárként elvégezhetem-e a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzést?

Amennyiben a jelentkező eleget tesz a felvételi követelményeknek, nincs akadálya, hogy külföldi állampolgárként elvégezze a képzést, amennyiben a magyar nyelvtudása ezt lehetővé teszi.

Lesznek-e olyan tantárgyak, amelyeket idegen nyelven hallgathatok?

Igen, ezek a képzés tantervében szerepelnek.

Milyen oklevelet kaphatok a szakirányú továbbképzés elvégzésekor?

A két féléves szakirányú továbbképzést igazoló oklevélben a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakképesítés szerepel

Mennyi a tandíj és mit tartalmaz? Van-e államilag finanszírozott hely?

A képzés önköltséges, amelynek díja 320 000 forint/félév. A vizsgák és a záróvizsga díjmentes! A különeljárási díjak a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem hatályos Térítési és Juttatási Szabályzatában foglaltak szerint alakulnak. Az önköltség NEM tartalmazza a hallgatók utazási, szállás- és étkezési költségeit. Sajnos állami keret a szakirányú továbbképzésekre egyelőre nem áll rendelkezésünkre.

Jogosult vagyok-e diákigazolvány kiváltására?

Igen, a Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzésen létrejött hallgatói jogviszony levelező tagozatos diákigazolvány igénylésére jogosít, melyet a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül intézhet a hallgató.

Korábbi tanulmányaim beszámíthatók-e a képzésen?

A képzés integritása érdekében erre nincs lehetőség.

Dokumentumok:

Konzultációs napok:

 • tervezetten hétfő és keddi napokon, a délutáni/esti órákban

Kapcsolattartó/szakfelelős:

Dr. Farkas Péter

Szakfelelős

+36 1 487 9202 | farkas.peter@tf.hu

Kurucz Edina

Tanulmányi ügyekben/oktatási referens

06 30 422 37 49 | kurucz.edina@tf.hu

Lénárt Ágnes

Jelentkezéssel kapcsolatos ügyek/ ügyvivő szakértő

+36 1 487 9286 | lenart.agnes@tf.hu

Köszöntő

A klasszikus vezetői köszöntő helyett interjúra kértük fel a Nemzetközi sportkapcsolatok – Sportdiplomácia képzésért felelős Dr. Farkas Péter tanár urat.

Talán az első és legérdekesebb kérdés az lehet, hogy honnan jött az ötlet és miért tartotta fontosnak a Testnevelési Egyetem, hogy elindítsa ezt a szakirányú továbbképzést?

A sport társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai jelentősége országonként eltérő, jelenleg Magyarországon kiemelt stratégiai ágazat. Ugyanakkor a diplomácia tevékenységi köre is bővült, új szakdiplomáciai ágak jelentek meg, amelyek speciálistudást igényelnek. Ezek közé tartozik a sportdiplomácia is. Ha aktívak és eredményesek kívánunk lenni a nemzetközi sportéletben, akkor ennek minden szintjén felkészült szakemberekre van szükség, ez az érdeke az országnak és a sportnak egyaránt. A képzés elindítását ez a felelősség motiválta, hiszen a Testnevelési Egyetem a magyar sportélet kiemelt szereplője.

Hogy látja a Tanúr úr, a mai kor sportdiplomáciája miben más, mint korábban? Milyen trendek érvényesek?

Trendek nincsenek, érdekek vannak – paradox módon ez ma a trend. Részben megszűntek a világ politikai/ideológiai megosztottságából adódó érdekellentétek, a sportdiplomácia kettős funkciója viszont megmaradt: képviselni a sportág érdekeit és képviselni a nemzeti érdeket a sportágon belül.

A képzés hogy tud igazodni és kapcsolódni ezekhez a változásokhoz?

Drámai, azonnali változások azért nincsenek, a képzés éppen ezért az alap diplomáciai/sportdiplomáciai képességek elsajátítása mellett, a rugalmas alkalmazkodási készségek fejlesztésére fókuszál, hiszen minden diplomáciai helyzet eltérő megoldásimódszert kíván.

Mi jellemzi hazai és nemzetközi szinten a sportdiplomácia képzést?

A hazait sajnos a széttagoltság, a sportdiplomácia területe a tudás és az ebből fakadó erő integrálását kell, hogy jelentse, azaz itt a képzőközpontok közti verseny kontraproduktív. Nemzetközi szinten a nagy országok komoly hangsúlyt fektetnek a sportdiplomáciai képzésre, Magyarország, ha régiós vezető szerepre törekszik a sport területén szintén ezt a modellt kell, hogy kövesse.

Melyek azok az ismeretek, amikre hangsúlyt fektet a Testnevelési Egyetem szakirányú továbbképzése?

A fő cél az, hogy a XXI. századi sport megváltozott világában olyan szakemberek képezzünk, akik a nemzetközi sportéletben magas szintű diplomáciai és sportdiplomáciai ismeretek birtokában képesek közreműködni az e területtel foglalkozó intézmények nemzetközi működésében, képesek szolgálni a fair play szellemében a sport ügyét és képviselni hazájuk érdekeit.A kezdő évfolyamok legfontosabb tapasztalata a gyakorlat-orientált képzés szükségessége volt, melyre a Szak a későbbiekben is törekedni kíván. Mindezek mellett, különös hangsúlyt fektetünk a nemzetközi kulturális környezet sajátosságaira és a kommunikációs képességek fejlesztésére is.

Mi az, amit elvárnak a hallgatóktól mielőtt megkezdik ezt a képzést, és miután kikerülnek az iskolapadból?

Nem igazán iskolapad, inkább kerekasztal, ahol az eltérő érdeklődési körű, különböző területekről érkező, de mindenképpen nagyon magas szakmai színvonalat képviselő hallgatók úgy tanulhatnak, hogy közben egymástól is tanulnak. Egyetlen elvárás az intelligencia és együttműködési készség, amit a csoportok dinamikája eddig vissza is igazolt.

A végzős hallgatók irányában is inkább javaslat az, hogy tartsák egymással és az előző években végzettekkel a kapcsolatot, alkossanak olyan közösséget, ahol segíthetik egymást és számíthatnak a többiekre, csakúgy, mint tanáraikra a későbbiekben is.

Ha azt kérnénk a Tanár úrtól, hogy 1 mondatban fogalmazza meg, hogy miért érdemes jelentkezni a továbbképzésre, mi lenne az az 1 mondat?

Mert klassz és hasznos!

Oktatóink

Állandó oktatóink:

 • Nagy Zsigmond
 • Dr. Magas István
 • Szikora Katalin
 • Gáspár Ágnes
 • Széles József
 • Szilágyiné Gáldi Bernadett
 • Dr. habil Sterbenz Tamás
 • Perényi Szilvia
 • Dr. habil Kádár Judit
 • Mezei Dániel
 • Farkas Péter
 • Dóczi Tamás

Meghívott előadóink:

 • Schmitt Pál, volt köztársasági elnök, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja, a Nemzet Sportolója
 • Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke,
 • Kamuti Jenő, a Nemzetközi Fair Play Bizottság elnöke, a Nemzet Sportolója
 • Csontos Enikő, az Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének volt helyettes vezetője
 • Joó Kinga, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagja
 • Karger Kocsis László, sportvezető, volt protokollfőnök
 • Bardocz-Bencsik Mariann
 • Garamvölgyi Bence
 • Joó Kinga

A Testnevelési Egyetem által a Magyar Olimpiai Bizottság és a Külgazdasági és Külügyminisztérium együttműködésével megvalósuló Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a nemzetközi sportéletben magas szintű sportdiplomáciai ismeretek birtokában, a fair play szellemében képesek szolgálni a sport ügyét, és képviselni hazájuk érdekeit.

Farkas Péter, a képzés vezetője:
„A Nemzetközi Sportkapcsolatok-Sportdiplomácia Szak a TF legmagasabb szintű képzése a doktori iskola mellett, amelyre ennek megfelelően kiváló hallgatókat várunk. Az előző években ez várakozásainkat felülmúló módon sikerült, kitűnő tudású és személyiségű hallgatók jelentkeztek a képzésre, változatos szakterületekről. Az összekötő kapocs köztük az ambíció és a sport szeretete volt. Ez a színvonal számunkra, oktatók számára is óriási kihívás, egyben nagyszerű feladat. Egyetemünk mindig is híres volt kitűnő tanárairól, mellettük ezen a szakon a diplomácia, a nemzetközi kapcsolatok, a sportdiplomácia legelismertebb szakemberei is tartanak órákat. Reméljük, legközelebb ennek Ön is részese lesz! Várjuk szeretettel!”

Dóczi Tamás:
„A sport és a diplomácia a XXI. században sokféleképpen kapcsolódik. Változnak, bővülnek a célok, a formák és a részt vevő szereplők is differenciálódnak. Ilyen körülmények között fontos, hogy azok, akik e globális sportvilágban, nemzetközi területen szeretnék megtalálni és megállni a helyüket (sportszervezetekben, kormányzati pozíciókban), tisztában legyenek a globális sportrendszer komplexitásával, a sport társadalmi és diplomáciai szerepének sokrétűségével, és azzal, hogy a rendszer szereplőinek működését, döntéseit és fejlődését milyen keretek, szempontok és érdekek határozzák meg. A Nemzetközi Sportkapcsolatok – Sportdiplomácia képzés az ehhez szükséges tudományos-szakmai-gyakorlati kompetenciák fejlesztését célozza.„

Dr. habil. Kádár Judit Ágnes:
„A sportdiplomácia a sport felől erősíti a nemzetközi gazdasági, kulturális és politikai kapcsolatokat néha ott is, ahol más területek átmenetileg nem hatékonyak. A nemzetközi kapcsolatok felől a sport egy kiugróan dinamikus és pozitív terület, amely főként az ún. soft diplomacy által gazdaság-élénkítő, segíteni a regionális egyenlőtlenségek leküzdését és az emberi esélyegyenlőség megvalósítását. A hallgatók már jelentős szakmai tapasztalatokkal rendelkező ambiciózus emberek, a képzés pedig nagyon színes, interdiszciplináris, így mindenki megtalálja a számára érdekes területet és elismert szakemberektől sajátíthatja el a kevésbé ismert területek releváns tudását is. Önismeret- és fejlesztés szempontjából új készségek, kihívások és problémamegoldás áll a képzés középpontjában.”

Dr. Sterbenz Tamás:
„Képzésünket ajánljuk minden olyan sportszakember számára, aki szeretne megismerkedni a nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi sport fejlődésével és jelenlegi helyzetével, a diplomácia történelmi, szervezeti és jogi szempontjaival, valamint annak alkalmazásával. A program diplomásainak a képzés lehetőséget nyújt a professzionális tudás és készségek felhasználására a sportpiac különféle szegmenseiben.”

Elérhetőségek

 • Szakmai kérdésekben kapcsolattartó: Dr. Farkas Péter szakvezető (farkas.peter@tf.hu)
 • Jelentkezéssel kapcsolatos kérdésekben: Lénárt Ágnes oktatásszervező (lenart.agnes@tf.hu)
 • Tanulmányi ügyekben: Kurucz Edina oktatási referens (kurucz.edina@tf.hu)
Nyomtatás: