Inkluzív sportoktató

A szak a TE és a Magyar Paralimpiai Bizottság Köztestületének együttműködésében indul.

A 2 féléves képzés célja a különféle szakterületeken felsőfokú diplomát szerzett, az integráció/inklúzió jegyében dolgozó vagy dolgozni kívánó szakemberek továbbképzése, ennek eredményeként széles látókörű, minőségi elméleti, gyakorlati tudással rendelkező szakemberek, inkluzív sportoktatók képzése. A megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a végzett szakemberek képesek az integrált/inkluzív testnevelés és sport különböző területein (oktatás/nevelés, menedzsment, edzéstervezés és -vezetés, szakértői és szaktanácsadói tevékenységek, egyéb szolgáltatások) állami, civil szervezeteknél, és a magánszektorban eredményesen tevékenykedni, a feladatok ellátásához szükséges legújabb ismereteket kreatívan alkalmazni.

Az inkluzív sportoktató szakirányú továbbképzésen végzettek kompetenciái  a bemeneti diplomák szerinti bontásban:

 • Testnevelő tanár – Megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képes ép és megváltozott képességekkel élők oktatási-nevelési feladatainak ellátására a köznevelésben, a szakképzésben, valamint a felsőoktatásban és a felnőttképzésben egyaránt. Képes ép és megváltozott képességekkel élőknek integrált sport és szabadidős tevékenységet, tanfolyamot, edzést, rendezvényt, versenyt szervezni, lebonyolítani, akár a társszakmákkal közös team-munkában.
 • Gyógytestnevelő tanár – Megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képes ép és megváltozott képességekkel élőknek egészségmegőrzést, egészség-helyreállítást, rehabilitációt szolgáló gyógytestnevelés foglalkozások megtartására. Képes ép és megváltozott képességekkel élőknek integrált sport és szabadidős tevékenységet, tanfolyamot, edzést, rendezvényt, versenyt szervezni, lebonyolítani, akár a társszakmákkal közös team-munkában.
 • Egészségtan tanár – Megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képes ép és megváltozott képességekkel élők részére egészségfejlesztéssel kapcsolatos oktatási, tervezési és fejlesztési feladatok ellátására. Képes ép és megváltozott képességekkel élőknek integrált sport és szabadidős tevékenységet, tanfolyamot, edzést, rendezvényt, versenyt szervezni, lebonyolítani, akár a társszakmákkal közös team-munkában.
 • Edző – Megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képes ép és megváltozott képességekkel élő utánpótlás és felnőtt sportolók edzésfolyamatának tervezésére és végrehajtására, a sportolók kiválasztására, személyiségük fejlesztésére és teljesítményük fokozására. Képes ép és megváltozott képességekkel élőknek integrált sport és szabadidős tevékenységet, tanfolyamot, edzést, rendezvényt, versenyt szervezni, lebonyolítani, akár a társszakmákkal közös team-munkában.
 • Szakedző – Megalapozott sportszakmai elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képes ép és megváltozott képességekkel élők részére tervezett -a nemzetközi szintű élsport követelményeinek megfelelő- felkészítési és versenyeztetési feladatok ellátására, a sporttudomány legújabb eredményeinek értelmezésére, alkalmazására, terjesztésére, valamint szakterületükön kutatási tevékenység végzésére. Képes ép és megváltozott képességekkel élőknek integrált sport és szabadidős tevékenységet, tanfolyamot, edzést, rendezvényt, versenyt szervezni, lebonyolítani, akár a társszakmákkal közös team-munkában.
 • Sport és Rekreáció szervező – Megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képes a rekreációs és mentálhigiénés kultúra kialakítására, feltételeinek megteremtésére és korrekciójára azon családokban és társadalmi, egészségügyi, szociális, nevelési-oktatási intézményekben, civil szervezetekben, ahol megváltozott képességekkel élők vannak. Képes számukra integrált sport és szabadidős tevékenységet, tanfolyamot, edzést, rendezvényt, versenyt szervezni, lebonyolítani, akár a társszakmákkal közös team-munkában.
 • Humánkineziológus – Megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képes  ép és megváltozott képességekkel élők fizikai kondíciójának fejlesztésére, az egészség megőrzésének támogatására, az egészségükben károsodott, mozgatórendszeri sérültek egészségfejlesztésére és mozgatórendszeri rehabilitációjára, továbbá felnőtt és utánpótlás versenyzők és rekreációs szintű sportolók fizikai képességének diagnosztizálására, amely alapján képes edzésprogramok tervezésére és az edzések műszeres ellenőrzésére, a terhelés meghatározására. Képes ép és megváltozott képességekkel élőknek  integrált sport és szabadidős tevékenységet, tanfolyamot, edzést, rendezvényt, versenyt szervezni, lebonyolítani, akár a társszakmákkal közös team-munkában.
 • Gyógypedagógus – Megalapozott, a testnevelés és sport terén kapott elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában a gyógypedagógiai ismereteket felhasználva képes ép és megváltozott képességekkel élőknek integrált sport és szabadidős tevékenységet, tanfolyamot, edzést, rendezvényt, versenyt szervezni, lebonyolítani, akár a társszakmákkal közös team- munkában.
 • Konduktor – Megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képes a központi idegrendszeri sérülés következtében mozgáskoordinációs (mint vezető tünet) zavarral küzdő bármely életkorú embereknek integrált sport és szabadidős tevékenységet, tanfolyamot, edzést, rendezvényt, versenyt szervezni, lebonyolítani, akár a társszakmákkal közös team- munkában.
 • Ápolás és betegellátás szak gyógytornász és/vagy fizioterapeuta szakirány – Megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek és készségek birtokában képes az egészségügyi és szociális ellátásról szerzett ismereteik alapján bármely életkorú ép és megváltozott képességekkel élőknek megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs céllal integrált sport és szabadidős tevékenységet, tanfolyamot, edzést, rendezvényt, versenyt szervezni, lebonyolítani, akár a társszakmákkal közös team-munkában.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

 • A sajátos nevelési igényű és fogyatékkal élő tanulók oktatásához/neveléséhez szükséges pedagógiai/pszichológiai módszerek, eszközök ismerete.
 • A specifikus tanítási formák ismerete.
 • A fogyatékosságok és azok súlyosságának felismerésére szolgáló módszerek ismerete.
 • A parasport speciális eszközeinek ismerete.
 • Az érzékenyítés eszközeinek, módszereinek alkalmazására vonatkozó tudás.
 • A sérülésspecifikus hazai és nemzetközi versenyrendszerekben való tájékozottság.
 • A fogyatékkal élők sportolását támogató alternatív lehetőségek ismerete.
 • Tanulói csoportok, sportközösségek munkájának megtervezésére, irányítására szolgáló képesség.
 • Inkluzív sportfoglalkozás tervezésére, levezetésére szolgáló képesség.

Az intézmény levelező tagozatának tanítási rendje szerinti képzési napok: hamarosan

Dokumentumok

Az első félév oktatói

 • Dr. Bejek Zoltán
 • Czeizel Barbara
 • Deutsch Tamás
 • Ekler Luca
 • Dr. Farkas Anna
 • Forgács Szabolcs
 • Krausz Katalin
 • Nagy József
 • Orbán-Sebestyén Katalin
 • Páni Róbert
 • Protzner Anna
 • Dr. Sáfár Sándor
 • Dr. habil. Szilárd Zsuzsanna
 • Dr. habil. Sós Csaba
 • Szabó László
 • Szekeres Pál
 • Szilágyiné Gáldi Bernadett
 • Tóthné Dr. Kälbli Katalin
 • Urr Anita
 • Werner Erika

A második félév oktatói:

 • Berente Judit
 • Bozori Gabriella
 • Dr. Dóczi Tamás
 • Ekler Luca
 • Dr. Farkas Anna
 • Fekete László
 • Gábor Áron
 • Dr. habil. Gál Andrea
 • Hunyadi Krisztina
 • Jávori Ildikó
 • Kunos Anita
 • Krausz Katalin
 • Dr. Lénárt Ágota
 • Dr. Mayer Ágnes
 • Orbán-Sebestyén Katalin
 • Páni Róbert
 • Páli Katalin
 • Pohl Anette
 • Dr. Perényi Szilvia
 • Dr. habil. Szilárd Zsuzsanna
 • Dr. habil. Sós Csaba
 • Sztojalovszky Gabriella

Gyakran feltett kérdések

Sikeresen záróvizsgáztam, viszont nyelvvizsga hiányában nem kaptam meg az oklevelem. Ez esetben felvételt nyerhetek az Inkluzív sportoktató szakirányú továbbképzésre?

Szakirányú továbbképzésre csakis az oklevél megléte esetén vehető fel hallgató, az oklevél adatait a Tanulmányi Hivatal köteles feltölteni a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerbe.

Külföldön szereztem az alapvégzettségemet, jelentkezhetek-e az Inkluzív Sportoktató szakirányú továbbképzésre?

Igen, amennyiben az oklevél szakfordító által hitelesített hivatalos fordítását is mellékeli a jelentkezéshez. Az elismerési eljárás a Testnevelési Egyetem hatáskörébe tartozik, melyet az oklevélmásolat és a hivatalos szakfordítás birtokában végzünk el.

Mennyi az önköltség és mit tartalmaz? Van ösztöndíjjal támogatott hely?

A képzés önköltséges, amelynek díja 250.000 Ft/félév, amely tartalmazza az oktatáshoz kapcsolódó összes költséget, tehát az elméleti és gyakorlati órákon való részvételt, a jegyzetoldalhoz való hozzáférést. Különeljárási díjak a Testnevelési Egyetem hatályos Térítési és Juttatási Szabályzatában foglaltak szerint alakulnak. Az önköltség NEM tartalmazza a hallgatók utazási, szállás- és étkezési költségeit. Sajnos állami keret a szakirányú továbbképzésekre egyelőre nem áll rendelkezésünkre. A tandíj költségét támogató szervezetek, cégek, magánszemélyek átvállalhatják.

Jogosult vagyok diákigazolvány kiváltására?

Igen, az Inkluzív sportoktató szakirányú továbbképzésen létrejött hallgatói jogviszony levelező tagozatos diákigazolvány igénylésére jogosít, melyet a Neptun rendszeren keresztül igényelhet a hallgató.

Felvételi követelmények

 1. Felsőfokú végzettséget igazoló alapfokozatú (főiskolai szintű, BA, BSc) vagy mesterfokozatú (egyetemi szintű, MA, MSc) oklevél.
  • Alapképzési szakok, amelyre a továbbképzés épül:  Ápolás és betegellátás szak gyógytornász és/vagy fizioterapeuta szakirány /BA/, Edző /BA/, Gyógypedagógus /BA/, Gyógytestnevelő tanár /főiskolai szintű képzés/, Humánkineziológus /BA/, Konduktor /BA/, Rekreáció szervező /főiskolai szintű képzés/, Rekreáció szervező /BSc/, Sportszervező /főiskolai szintű képzés/, Sportszervező /BSc/, Szakedző /főiskolai szintű képzés, Testnevelő tanár /főiskolai szintű képzés/
  • Mesterképzési szakok, amelyre a továbbképzés épül: Egészségtan tanár /egyetemi szintű képzés/, Egészségtan tanár /MA/, Gyógytestnevelő tanár /egyetemi szintű képzés/, Gyógytestnevelő tanár /MA/, Humánkineziológus /egyetemi szintű képzés/, Humánkineziológus /MSc/, Szakedző /MSc/, Testnevelő tanár /egyetemi szintű képzés, Testnevelő tanár /MA/.
  • Egyéb szakok esetén egyedi elbírálás alapján!
 2. Fél oldal terjedelmű motivációs levél.
 3. Önéletrajz.
 4. A bizottsággal lefolytatott felvételi beszélgetés a Testnevelési Egyetemen.

A jelentkezés menete

 • Az Inkluzív sportoktató szakirányú továbbképzésre jelentkezni a határidőre, szabályosan kitöltött jelentkezési lappal és a csatolt diploma másolattal lehet.
 • A szakirányú továbbképzés önköltséges, díja 250 000 forint/félév.
 • Jelentkezési határidő: 2024. július 10. éjfél
Jelentkezés

Tóth Márta

Jelentkezéssel kapcsolatos ügyek

+36-1-487-9286 | +36-30-176-6660
toth.marta@tf.hu

Ekler Luca

Szakfelelős

ekler.luca@tf.hu

Kurucz Edina

Oktatási referens / Tanulmányi ügyek

06 30 422 37 49, kurucz.edina@tf.hu

A MPB tandíj támogatási pályázatot hirdet a továbbképzés éves díja egy részének átvállalásával!

Pályázati felhívás >>>

Jelentkezési lap tandíj támogatásra >>>

Nyomtatás: