Gyógytestnevelő mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő

A szak jelenleg nincs meghirdetve.

A Gyógytestnevelés szakok és szakirányok szakvezetője: Prof. Dr. Tóth Miklós, az Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék vezetője. A Gyógytestnevelés szakok és szakirányok megbízott operatív felelőse: Dr. Farkas Anna tudományos munkatárs (Egészségtudományi és Sportorvosi Tanszék)

A szak működésében mind az Egyetem oktatói, mind pedig külsős szakemberek, gyakorló gyógytestnevelő mentortanárok részt vesznek, hogy egyrészt alapozó elméleti tudásukkal, illetve gyakorlati tapasztalatukkal járuljanak hozzá a mind magasabb szintű, korszerű képzés megvalósításához. Ebben a folyamatban, a szakirányú továbbképzésben résztvevő gyógytestnevelő tanárok aktív, interaktív közreműködésére is méltán számítunk.

A szakirányú továbbképzés önköltséges, díja 250 000 forint/félév.

Képzési cél

A képzés célja, hogy a gyógytestnevelő tanári pályára készülő (MA és OT) hallgatókat olyan megalapozott tudással, gyakorlattal rendelkező szakemberek készítsék fel, akik a mindennapos gyakorlati tapasztalataikat képesek továbbadni, magas szintű szakmai elkötelezettség jellemzi őket, alkalmasak tanári kvalitásaikat a következő gyógytestnevelő tanári nemzedék felé közvetíteni.

A továbbképzésben kiemelt fontosságú a korábbi gyógytestnevelő tanári végzettség megszerzése során elsajátított tudásanyag korszerű kiegészítése, a gyakorlati ismeretek átadási képességének fejlesztése kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek magas szintű alakítása, a szakképzettség alkalmazására való felkésztés konkrét környezetben, tevékenységrendszerben. A képzés során gyakorló mentortanárok is teret kapnak, hogy tapasztalataikat megosztva gazdagítsák a résztvevők tudását.

Kompetenciák

 • Biztos elméleti tudás, az egyes mozgásszervi- és belgyógyászati elváltozások diagnózisa és tüneteinek, valamint a terápiás eljárások gyakorlati alkalmazásának alapos ismerete, ezen tudás szisztematikus átadása. A vezető szerep pozitív megélése és gyakorlása.
 • A gyógytestnevelő tanári pálya és tevékenység iránti elkötelezettség és tudás átadásának képessége, a személyes tulajdonságok empatikus, pozitív kivetítése, a gyermekekkel való bánásmód, problémamegoldó és segítő attitűd közvetítése.
 • Az egészséges életmód ismérveinek és feltételeinek, a preventív szemlélet, a specifikus szakterületi tudás birtoklása és integratív szemlélete.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 • A hatályos rendelkezések értelmében a Szakszolgálatok felügyelete és szervezeti formájában folyó munka megismertetése.
 • Az oktató, nevelő munka a különböző szintű oktatási intézményben tanuló gyermekek, diákok gyógytestnevelés ellátásában (óvoda, általános- és középiskola, szakiskola).

Képzettség megjelölése: Gyógytestnevelő mentortanár pedagógus szakvizsga

A tervezett képzési napok: hamarosan

Képzési idő: 4 félév, 120 kredit

Oktatóink:

 • Általános és köznevelésjog: Dr. Szekeres Diána
 • EU alapismeretek: Dr. Farkas Péter
 • Közoktatási ismeretek: Dr. Borosán Lívia
 • Általános rendszerelmélet: Dubecz József
 • Általános menedzsment-, vezetés-, szervezéselmélet és módszertan: Dolnegó Bálint
 • Pályázatírási és projectmenedzsment ismeretek: Dr. Farkas Judit, Szász Tibor
 • Közoktatási rendszerek felépítése és működése: Dr. Albert Gábor
 • Általános és közoktatási szakkommunikáció: Dr. Kokovay Ágnes, Dr. Csepela Yvette
 • Pedagógus életpálya: Dr. Borosán Lívia
 • Oktatáselmélet és módszertan: Dr. Borosán Lívia
 • Szakpedagógia: Dr. Gombocz János
 • Közoktatási munkahatékonyság: D. Borosán Lívia
 • Általános és szakirányú teljesítmény diagnosztika: Dr. Uvacsek Martina
 • Értékelés a köznevelés rendszereiben: Dr. Gombocz János, Varga András, Takács Zoltán
 • Személyiség és közösségfejlesztés: Dr. Lénárt Ágota
 • A gyógytestnevelés elmélete és módszertana: Dr. Farkas Anna
 • Tantervelmélet és tanmenetkészítés: Dr. Hamar Pál
 • Az iskolai testkulturális képzés edzéselmélete és módszertana: Dubecz József
 • Szakterületi ismeretátadás és módszertan gyakorlata: Dr. Bosnyák Edit
 • Továbbképzés szervezés: Dr. Géczi Gábor
 • Nevelési-oktatási intézményvezető: Dr. Borosán Lívia
 • Mentori ismeretek a gyógytestnevelésben: Pesáné Nagy Katalin
 • Egészség-, kisebbség és szociálpszichológia: Dr. Tóth László
 • Akadályozott és SNI-s gyermekek adaptív gyógytestnevelése: Sáringerné dr. Szilárd Zsuzsanna
 • Mozgásszervi elváltozások diagnosztikus protokollja: Dr. Berkes István
 • Alkalmazott viselkedésterápiai alapismeretek: Dr. Tóth László
 • Addiktológia az iskolában: Dr. Sipos Kornél
 • Belgyógyászati betegségek diagnosztikus protokollja: Dr. Mészárosné dr. Seres Leila
 • Természetes mozgásformák, iskolai gimnasztika, oktatásmódszertan: Barsiné Dizmatsek Ibolya
 • Sportágak gyógyító adaptációja: Gábor Áron
 • Gyógyúszás oktatásmódszertan: Nagy Nikoletta, Dr. Egressy János
 • Zenére végezhetó mozgásformák oktatásmódszertana, koreográfia: Horváth Anikó
 • Számítógépes mozgáselemzés-mozgástervezés: Gréger Zsolt, Tuza Kornélia
 • Egyes életkorok nevelésének pszichológiája és pedagógiája: Dr. Tóth László
 • Szabadidősportok és testnevelési játékok oktatása: Dr. Kovács Katalin
 • Gyógytestnevelés óra hospitálás: Dr. Trájer Emese
 • A testnevelés, gyógytestnevelés és sport oktatástechnológiája: Budai Csaba
 • A gyakorlatvezető /mentor/ pedagógiája: Takács Zoltán, Varga András
 • Gyógytestnevelés oktatási és nevelési gyakorlat: Dr. Farkas Anna /Dr. Bosnyák E

Felvételi követelmények

A szak jelenleg nincs meghirdetve.

 1. A képzésre Testnevelő tanári végzettség (MA vagy Osztatlan gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár) egyetemi szintű képzésben szerzett végzettség birtokában lehet jelentkezni. További feltétel a gyógytestnevelő tanári gyakorlat.
 2. Önéletrajz
 3. Motiváció levél
 4. Felvételi beszélgetés a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen

A felvételi beszélgetés pontos idejéről a felvételizők a jelentkezések alapján külön értesítést kapnak.

Elérhetőségek:

Dr. Farkas Anna

Szakmai ügyekben - tudományos munkatárs

farkas.anna@tf.hu

Kurucz Edina

Tanulmányi ügyekben - oktatási referens

kurucz.edina@tf.hu